ประชาสัมพันธ์ ดู ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
002

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา [อ่าน : 33 ครั้ง]

ตรวจสอบผลการเรียน 2/2560

ตรวจสอบผลการเรียน 2/2560 [อ่าน : 46 ครั้ง]

กิจกรรม ดู กิจกรรมทั้งหมด
013

ตชด.หมันขาว [อ่าน : 15 ครั้ง]

012

ตชด.หมันขาว [อ่าน : 12 ครั้ง]

บริการวิชาการวิชาชีพ ดู บริการวิชาการวิชาชีพทั้งหมด
บริการวิชาชีพ Fix it center ศู...

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุทชน ปี 2561 [อ่าน : 15 ครั้ง]

011

กองร้อยอส.จังหวัดเลย (วิวัฒน์พลเมือง) [อ่าน : 14 ครั้ง]

010

กองร้อยอส.จังหวัดเลย (วิวัฒน์พลเมือง) [อ่าน : 14 ครั้ง]

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ดู นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด
โครงการระบบจัดการคลีนิคทันตกรร...

อมรรัตน์ สิงคำกุน,วิษณุ คำสุพรม,ผกามาศ หอมภักดี (2560) [อ่าน : 13 ครั้ง]

โครงการพัฒนาเกมส์กระโดดข้ามสิ่...

ธัญวิทย์ ถาบุตร , นิธิณัฐ จันทร์สว่าง (2560) [อ่าน : 20 ครั้ง]

โครงการพัฒนาเกมส์ Happy Box

จักรพันธ์ ภาระกิจ ,รินดา จุตตะโน (2560) [อ่าน : 11 ครั้ง]

งานวิจัยในชั้นเรียน ดู งานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด
  • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักศึกษาระดับชั้นปวช.1 กลุ่ม 6 แผนกวิชาช่... บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักศึกษาระดับชั้นปวช.1 กลุ่ม 6 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเลย กลุ่มตัวอย่...[อ่าน : 16 ครั้ง]
  • ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อประสิทธิภาพการสอน วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อประสิทธิภาพการสอน วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้มาจากการ เลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย นักเรี...[อ่าน : 12 ครั้ง]
  • การวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง สาเหตุที่นักเรียนขาดความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ภาคเรียนที่ 1 /2... วิจัยในชั้นเรียน[อ่าน : 22 ครั้ง]
  • การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้แบบจำลองเครื่องมัลติมิเตอร์ วิจัยในชั้นเรียน[อ่าน : 9 ครั้ง]
  • การวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การแก้ไขปัญหานักศึกษาอ่านค่าตัวต้านทาน วิจัยในชั้นเรียน[อ่าน : 15 ครั้ง]
  • การพัฒนาทักษะการเขียนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์โดยกระบวนการกลุ่ม ภาคเรียนที่ 2/2560 วิจัยในชั้นเรียน[อ่าน : 16 ครั้ง]
  • การวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การแก้ไขปัญหาการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิจัยในชั้นเรียน[อ่าน : 9 ครั้ง]
  • สาเหตุการเข้าเรียนไม่ตรงเวลาของนักเรียนระดับชั้น ปวส.1 ในรายวิชา เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาห... วิจัยในชั้นเรียน[อ่าน : 17 ครั้ง]
  • การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 ที่เรียนในรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ ภาคเรียน... วิจัยในชั้นเรียน[อ่าน : 14 ครั้ง]
  • การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ช่างสำหรับนักศึกษา ระดับ ปวช. 1 สาขางานโยธา 1/2560[อ่าน : 18 ครั้ง]